TUBE AMP PARTS

ข้อมูลการชำระเงิน

การสั่งสินค้าและชำระเงิน

ท่านสามารถสั่งสินค้าได้ ดังนี้:- สั่งผ่านระบบของเว็บไซด์

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้ในเว็บไซด์

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

กิตติ ศานต์พิริยะ

173-2-54099-0

( สะสมทรัพย์ )